Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ANP PERS SUPPORT

(ANP Perssupport en de AVG, klik hier)

1.          Definities

1.1.     In deze Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

Account:                                               
de persoonlijke omgeving van de Klant op het Platform;

Afnemer:                                               
derden aan wie APS Materiaal levert;

Algemene Voorwaarden:                      
deze algemene voorwaarden van APS;

ANP Pers Support (APS):                     
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die partij is bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hanteert, te weten ANP Pers Support B.V. of diens groepsmaatschappij B.V. Algemeen Nederlands Persbureau, beide vennootschappen gevestigd te (2595 BM) Den Haag, aan het adres Prinses Beatrixlaan 582

Dienst:                                                 
de Dienst die APS aan Klant levert, zoals nader omschreven in artikel 3;

Foto:                                                    
een foto of ander beeldmateriaal, inclusief eventuele bijschriften, aangeleverd door Klant door middel van het Platform, ten behoeve van verspreiding aan Afnemers;

Inloggegevens:                                    
de gebruikersnaam, het wachtwoord eneventuele extra beveiligingsinformatie waarmee de Klant toegang krijgt tot het Account en gebruik kan maken van het Platform;

Intellectuele Eigendomsrechten:          
alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow; en hiermee verwante rechten;

Klant:                                                   
de partij met wie APS de Overeenkomst heeft gesloten en welke partij derhalve gebruik kan maken van het Platform en de Diensten; 

Materiaal:                                             
al het door Klant op het Platform geplaatste materiaal, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – Persberichten en Foto’s;

Overeenkomst:                                     
de Overeenkomst tussen APS en Klant, op grond waarvan Klant gerechtigd is gebruik te maken van het Platform en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Persbericht:                                          
een bericht of andere teksten, aangeleverd door Klant door middel van het Platform, ten behoeve van verspreiding aan Afnemers;

Pers Support Foto:                               
distributiestelsel van APS, ten behoeve van verspreiding onder Afnemers middels (o.a.) satellietverzending en plaatsing in het DDC, van door Klant aangeleverde Foto’s.

Pers Support Tekst:                              
distributiestelsel van APS ten behoeve van verspreiding onder Afnemers van door Klant aangeleverde Persberichten door middel van (o.a.) het ANP-net, de website van APS (www.anp.nl/perssupport), fax en email;

Platform:                                               
de door APS ontwikkelde en op afstand beschikbaar gestelde softwareapplicatie, waartoe Klant via de Website toegang verkrijgt om Materiaal te leveren aan APS ten behoeve van verspreiding aan Afnemers; 

Website:                                               
de website van APS, alsmede alle onderliggende pagina’s, te bereiken via https://www.perssupport.nl/

2.          Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door APS geformuleerde aanbiedingen en offertes met betrekking tot de Dienst, evenals alle Overeenkomsten waarbij APS partij is en daaraan gerelateerde rechtshandelingen van APS. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gehanteerd door zowel ANP Pers Support B.V. en diens groepsmaatschappij B.V. Algemeen Nederlands Persbureau. De Dienst wordt feitelijk geleverd door ANP Pers Support B.V., B.V. Algemeen Nederlands Persbureau is bevoegd om Overeenkomsten met betrekking tot de Dienst te sluiten en aanvaardt in dat kader alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De Klant heeft uitsluitend aanspraken jegens de partij waarmee zij een Overeenkomst sluit, niet ook jegens de groepsmaatschappij van die ANP-vennootschap.

2.2.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze voorwaarden binden APS dan ook niet.

2.3.     APS is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail of via het Platform bekendgemaakt worden. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via het Platform en op de Website te raadplegen. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om zijn Overeenkomst te beëindigen en zijn Account op te zeggen, waarna de Klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.4.     APS spant zich in de Dienst, waar onder begrepen het beschikbaar stellen van het Platform, zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door APS te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Klant aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft binnen het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). APS sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van het Platform dan ook nadrukkelijk uit.

3.          De Dienst

3.1.     De Dienst die APS aanbiedt bestaat uit het bieden van toegang tot een op afstand benaderbaar Platform, door middel van welke toegang de Klant via de Website of zijn Account Materiaal kan leveren aan APS ten behoeve van verspreiding onder Afnemers via:

a.     ANP Net/ANP nieuwsfeed: plaatsing van Persberichten op het centrale redactionele systeem, waarmee bereikt wordt het infonet (bedrijfsleven en ministeries), het medianet (radio en tv omroepen) en het datanet (landelijke en regionale kranten).

b.     APS Website: plaatsing van Persberichten en Foto’s op de Website en plaatsing van logo’s.

c.     ANP Fotonet: plaatsing van Foto’s op het fotonetwerk van het ANP (www.anp-photo.com) die hierdoor rechtenvrij beschikbaar worden gemaakt.

d.     ANP Agenda: de gelegenheid tot het plaatsen van een agenda-item voor de nationale redacties.

3.2.     APS is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Klant, (de inhoud van) haar Dienst, een Account en/of het Platform aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van het Platform te verrichten.

3.3.     De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

4.          Toegang tot het Platform en het Account

4.1.     Om gebruik te maken van de Dienst dient kan de Klant via de Website door middel van zijn Inloggegevens op zijn Account inloggen en Materiaal leveren.

4.2.     Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens voor zijn Account. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden moet Klant APS daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de Inloggegevens. Klant accepteert en aanvaardt derhalve dat hij in een dergelijk geval te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via zijn Inloggegevens en vrijwaart APS tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan dit door derde gebruiken van de Dienst via zijn Inloggegevens.

4.3.     Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij of door hem geautoriseerde derde(n) met behulp van het Platform en/of de Dienst verricht(en).

4.4.     Klant vrijwaart APS voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Overeenkomst door Klant.

5.          Pers Support Tekst

5.1.     APS zal zich inspannen om Persberichten door middel van onder andere ANP-net en email, de Website van APS en de distributiekanalen van derden te verspreiden aan binnenlandse en buitenlandse afnemers. Afnemers kunnen via APS Tekst Persberichten digitaal opvragen en ontvangen met het oog op openbaarmaking en verveelvoudiging daarvan. Op verzoek levert APS Klant een overzicht van Afnemers en Pers Support Tekst.

5.2.     Specifieke keuzen van Klant, zoals maar niet beperkt tot de keuze voor verschijning “onder embargo” verspreiding in een specifieke branche of regio, of verzending aan specifieke geadresseerden, dienen tijdig, duidelijk, en op de door APS voorgeschreven wijze door Klant kenbaar gemaakt te worden aan APS. Indien, naar het oordeel van APS, dergelijk keuzen niet voldoen aan de door APS voorgeschreven (kwaliteits-)eisen, is APS gerechtigd, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk of schadeplichtig te worden, verzoeken van Klant af te wijzen en/of niet door te voeren.  

5.3 Regels en uitgangspunten voor persberichten

a. ANP Pers Support is het platform voor verspreiding van relevant nieuws en expert opinion. Afzenders hebben verregaande regie over hun communicatie maar zij behoren zich te houden aan de uitgangspunten van zorgvuldigheid en geloofwaardigheid. In het gezamenlijk belang bewaakt ANP Pers Support daarom de content die via het platform wordt verspreid. Het betreft hier alle vormen van verspreiding, zoals: plaatsing op de nieuwsfeed van het ANP, de website van ANP Pers Support en mail distributie naar journalisten uit de database. In dit stuk beschrijven we het kwaliteitsbeleid dat we daarbij voeren.  

b. Persberichten moeten een duidelijke, actuele en nieuwswaardige invalshoek bevatten en vrij zijn van reclame en spam. Persberichten moeten de volgende kenmerken/kwaliteiten bevatten:

5.4 Nieuwswaardige inhoud: veelvoorkomende invalshoeken zijn onder meer actuele informatie over een nieuw product of dienst, een bedrijfsuitbreiding of recent evenement, een organisatorische mijlpaal zoals een jubileum of prijs of deskundig advies over een onderwerp dat momenteel in het nieuws is. De nieuwsaanleiding moet duidelijk in de kop worden vermeld.

5.5 Objectieve toon – in derde persoon: Persberichten moeten vrij zijn van ‘marketingtaal’ en directe adressering (d.w.z. “jij”, “ik”, “wij”, enz.), tenzij ze worden gebruikt in een citaat van een woordvoerder van een bedrijf of organisatie. Direct aanspreken van de lezer is een teken dat de inhoud een advertentie is in plaats van een persbericht. Dit geldt ook voor uitroeptekens; hyperbolische productclaims; beschrijvingen van een product of dienst als geweldig of uniek, of het gebruik van hoofdletters om de nadruk te leggen op de geloofwaardigheid van het product of de dienst.

5.6 Geldige contactgegevens: Persberichten moeten een geldige naam, telefoonnummer en e-mailadres in de contactgegevens bevatten.

5.7 Schriftelijke toestemming: in bepaalde gevallen, zoals bij beursgenoteerde bedrijven, met het gebruik van een ticker of bij belangrijke aankondigingen zoals (maar niet beperkt tot) die met betrekking tot fusies en overnames, kan ANP Pers Support schriftelijke toestemming vereisen van een managementlid voordat een persbericht wordt goedgekeurd voor verspreiding. 

5.8 Standaard grammatica en spelling: Persberichten moeten vrij zijn van spel- en grammaticale fouten en moeten volledig in het Engels of Nederlands zijn geschreven. Hoewel jargon en acroniemen gebruikelijk zijn in natuurlijke taal, moet je ervoor zorgen dat je de definities voor vakjargon opneemt, zodat de gemiddelde persoon het ook kan begrijpen.

5.9 ANP Pers Support plaatst en verstuurt geen:

a. Persberichten met de bedoeling om schade toe te brengen: ANP Pers Support verspreidt geen inhoud die bedoeld is om een ​​persoon of groep te schaden of wraak te nemen. Deze inhoud wordt gedefinieerd als alles waarvan wordt aangenomen dat het bedoeld is om: aan te zetten tot, te pleiten voor of uiting te geven aan haat, onverdraagzaamheid, racisme of nodeloos geweld; persoonlijke meningen promoten die een individu of groep aanvallen; de aandelen van een bedrijf kwaadwillig beïnvloeden; of stalken, belasteren, bedriegen, vernederen, te schande maken of een individu of groep tot slachtoffer maken. Ook uitingen die elementen bevatten die in strijd zijn met de feitelijkheid of de goede smaak worden geweigerd. ANP Pers Support behoudt zich het recht voor arbiter te zijn van wanneer de inhoud van een persbericht aan een of meerdere van bovenstaande zaken voldoet.

b. Advertenties: Als uw persbericht primair gericht is op het verkopen van een product of dienst, dan is het een advertentie en geen persbericht. Een goed persbericht informeert de media en het grote publiek over een nieuwswaardig onderwerp. Als het primaire doel van het document is om te verkopen zonder enig ander nieuwswaardig element, dan zal publicatie worden geweigerd.

c. Seksueel expliciete inhoud: om de integriteit van onze service voor iedereen te waarborgen, accepteert ANP Pers Support geen inhoud over seksueel expliciet materiaal of producten. Persberichten mogen geen verwijzingen of links bevatten naar expliciet seksueel materiaal, illegaal materiaal of profaan taalgebruik. Houd er rekening mee dat alle websites met content voor een doelgroep van 18 jaar en ouder als seksueel expliciet worden beschouwd.

d. Herdrukken/Kopies: Afbeeldingen, artikelen, opiniestukken, columns of nieuwsberichten van andere websites of publicaties, vooral als ze auteursrechtelijk beschermd zijn, zijn geen persberichten.

e. Duplicate Content: Een persbericht kan maar één keer via ANP Pers Support worden verspreid. Bovendien moet het grootste deel van elk persbericht originele inhoud bevatten. 

f. Niet-goedgekeurde of misleidende gezondheidssupplementen: ANP Pers Support staat geen persberichten over gezondheidssupplementen of gezondheidsclaims toe, ongeacht eventuele claims van wettigheid. Belangrijk om op te merken is dat volledige openbaarmaking van de ingrediënten van een product beschikbaar moet zijn in het persbericht of op de bijbehorende website.

g. Berichten over ‘snel geld verdienen’: ANP Pers Support accepteert geen releases die online geld verdienen of initiatieven om snel rijk worden promoten.

h. Persberichten met beurs-, aandelen en/of investeringsadvies: ANP Pers Support accepteert geen berichten waarin waarschuwingen, aanbevelingen, advies of beoordelingen voor investeringen of beleggingen worden gepromoot. 

*ANP heeft altijd het laatste woord bij het bepalen welke inhoud geschikt is voor distributie 

6.          Pers Support Foto

6.1.     APS zal zich inspannen om Foto’s door middel van onder andere satellietverbinding te verzenden aan Afnemers. Foto’s zullen maximaal gedurende de door APS aangegeven periode worden opgenomen in het DDC. Afnemers hebben aldus toegang tot de Foto’s met het oog op openbaarmaking en verveelvoudiging daarvan. Op verzoek levert APS Klant een overzicht van de Afnemers van Pers Support Foto.

6.2.     Klant is gehouden de Foto’s te voorzien van de naam van de maker, een datum en een bijschrift. Het bijschrift dient een omschrijving van de Foto en het onderwerp daarvan te geven.

6.3.     Indien Klant de gegevens tijdig heeft aangeleverd, zal APS zich inspannen om telkens bij door Klant aangeleverde Foto’s mee te delen: “Bron: APS / (naam Klant, of een andere door Klant opgegeven naam)”, het door Klant opgegeven bijschrift en de datum.

7.          Materiaal

7.1.     Klant geeft bij het afsluiten van een abonnement/sluiten van de Overeenkomst dan wel op een ander door APS aangegeven moment een schatting van de hoeveelheid Materiaal die hij in de door APS aangegeven periode zal aanleveren met het oog op plaatsing in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto. Indien de door de Klant geschatte hoeveelheid wordt overschreden, zal APS Klant maandelijks voor het meerdere factureren.

7.2.     Klant dient het Materiaal, waar mogelijk digitaal, in het van tijd tot tijd door APS bekend gemaakte formaat aan te leveren via het Platform. Indien zulks niet mogelijk is, is Klant gerechtigd het Materiaal op andere nader overeen te komen wijze aan te leveren. Het aangeleverde Materiaal dient van goede kwaliteit te zijn.

7.3.     APS is te allen tijde gerechtigd Materiaal te weigeren, zonder op enigerlei aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant te worden. APS zal Klant terstond van deze weigering schriftelijk op de hoogte stellen, met opgaaf van redenen.

7.4.     APS garandeert niet dat het door Klant aangeleverde Materiaal (op behoorlijke of juiste wijze) in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto kan worden opgenomen. Indien Materiaal niet of niet op behoorlijke wijze in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto kan worden opgenomen, stelt APS Klant daarvan op de hoogte. Partijen zullen alsdan in overleg treden over alternatieven om het Materiaal alsnog in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto op te nemen.

7.5.     Verzonden Materiaal is te allen tijde voor risico van Klant. APS is niet aansprakelijk voor slijtage, verminking, overige beschadiging of verlies van door Klant verzonden Materiaal.

7.6.     APS garandeert niet dat Afnemers voldoen aan hun verplichting tot bronvermelding en tot volledig en correct afdrukken van bijschriften ten aanzien het Materiaal. APS is niet aansprakelijk voor het niet, dan wel niet correct of onvolledig afdrukken van zulke vermeldingen door Afnemers en/of andere derden.

7.7.     APS is niet aansprakelijk voor overig ongeautoriseerd gebruik van het aangeleverde Materiaal door afnemers en/of andere derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van APS.

7.8.     APS behoudt zich het recht voor om Materiaal in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Dienst indien deze in strijd is met de Overeenkomst en/of de wet- en regelgeving, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van APS. APS zal voorgaande slechts doen na een schriftelijke melding aan Klant en toestemming van Klant, tenzij in noodgevallen redelijkerwijs geen toestemming gevraagd kan worden. Van een noodgeval in de voorgaande volzin is in ieder geval sprake indien het nalaten van direct wijzigen, weigeren of verwijderen van Materiaal in strijd is met een wettelijk voorschrift, dit een bedreiging kan vormen voor de continuïteit van één der Partijen, dit Materiaal (mogelijk) inbreuk maakt op enig recht van een derde of deze anderszins onrechtmatig is.

7.8.1.  Gedragsregels / Fair Use Policy – Het is belangrijk dat Klant zich aan de volgende regels houdt: De distributiemogelijkheden via de database van APS zijn bestemd voor gewoon zakelijk gebruik. APS vertrouwt erop dat Klant de diensten alleen op die manier gebruikt. APS vertrouwt erop dat Klant de dienst niet gebruikt op een manier die strafbaar is of onrechtmatig tegenover APS en/of een ander persoon, medium of bedrijf. Strafbaar en/of onrechtmatig gebruik zijn: versturen van spam en/of reclame-uitingen, openbaar maken of verspreiden van (kinder-)porno, bedreigen van personen, zonder toestemming de naam van andere personen/bedrijven gebruiken waardoor het lijkt alsof Klant de afzender van een bepaald bericht is, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van APS en/of derden  

7.9.     Indien APS door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatig Materiaal of wanneer sprake is van mogelijk strafbaar Materiaal, dan is APS tevens gerechtigd de persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan de derde (enkel bij een naar oordeel van APS zwaarwegend belang) of aan bevoegde instanties. APS zal Klant in dat geval informeren, tenzij APS dat vanuit rechtswege is verboden.

8.          Intellectuele Eigendomsrechten

8.1.     Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Dienst en het Platform waaronder, maar niet beperkt tot, alle informatie, gegevens en content die APS via de Dienst, het Platform, haar Website of anderszins aan Klant ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij APS en haar licentiegevers.

8.2.     Klant behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Materiaal. Klant verleent met het verstrekken van Materiaal automatisch aan APS een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om dit Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen, een en ander in de ruimste zin van het woord. Dit recht omvat het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging op iedere thans of in de toekomst bekende wijze, waaronder (onder andere) begrepen openbaarmaking en/of verveelvoudiging middels dia, foto, print, drukwerk, email, fax, foto-cd, cdi, cd-rom, databank, satelliet, ISDN, netwerk-verbindingen, internet, video en televisie.

8.3.     Klant garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst en dat het Materiaal geen inbreuk maken op (Intellectiele Eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart APS tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de bewering dat (het gebruik van) het Materiaal inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms-)rechten van derden.

9.          Aansprakelijkheid

9.1.     De aansprakelijkheid van APS voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door APS, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van APS ter zake van directe schade (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de Overeenkomst) is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Klant aan APS uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van APS is echter in geen geval hoger € 1.000,- (ex. BTW).

9.2.     “Directe schade” betekent uitsluitend:

a.     zaakschade;

b.     redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van APS in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Klant is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Klant) (artikel 6:265 BW);

c.     redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d.     redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

9.3.     APS is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 9.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Klant APS in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

9.4.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij APS meldt. Het recht van Klant om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

9.5.     Klant is jegens APS aansprakelijk voor en vrijwaart APS volledig tegen, alle schade en kosten die APS lijdt of maakt ten gevolge van claims van derden, waaronder Afnemers, die het gevolg zijn van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Klant, (ii) enig handelen van Klant bij het gebruik van de Dienst, waaronder een onrechtmatige opslag of uitwisseling van Materiaal via de Dienst en/of (iii) van een onrechtmatige daad. Klant vrijwaart ANP Pers

10.       Overmacht

10.1.  APS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2.  Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop APS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor APS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan: verlies van of schade aan Materiaal, binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat APS door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van APS kan worden gevergd.

10.3.  APS kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.       Prijs

11.1.  Tenzij anders aangegeven zijn alle door APS genoemde tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

11.2.  Alle tarieven op de Website, brochures, tarievenlijsten en/of overige communicatiemiddelen van APS zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11.3.  Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zijn op de betrekkingen tussen APS en cliënt tenminste van toepassing de gebruikelijke door APS te hanteren vergoedingen en prijzen. De toepasselijke tarieven worden op verzoek door APS aan cliënt toegezonden.

11.4.  APS is gerechtigd om de tarieven van al haar producten en diensten jaarlijks cumulatief te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

11.5.  APS is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen met ingang van het eerst volgende kalenderkwartaal na schriftelijke aankondiging van de prijswijziging.

12.       Betaling

12.1.  Betaling door cliënt geschiedt middels automatische incasso waarvoor cliënt een schriftelijke machtiging aan APS zal geven. Indien op verzoek van cliënt de betaling geschiedt op factuurbasis zal per kalenderjaar € 40,- kosten in rekening gebracht worden. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door cliënt te worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt , zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

12.2.  Bij niet (tijdige of volledige) betaling, is Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente en komen alle door APS gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €25,- excl. BTW. Indien APS hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de cliënt vergoed te worden.

12.3.  De door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en korten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de cliënt vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12.4.  Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

12.5.  APS is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

13. Duur en beëindiging

13.1.  Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die is vermeld op de Website of in de Overeenkomst, goedgekeurde offerte of opdrachtbevestiging. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de aanvankelijke duur van de Overeenkomst en met inachtneming van de voorwaarden op de Website, tenzij Klant of APS de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de looptijd.

13.2.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die Klant op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die APS vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.3.  APS komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt, of indien Klant een natuurlijk persoon is bij overlijden van Klant.

13.4.  APS zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.

13.5.  De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

14.       Slotbepalingen

14.1.  Klant is er mee akkoord dat APS de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Klant, aan een derde kan overdragen. Indien Klant de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van APS vereist.

14.2.  De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Dienst worden beheerst door Nederlands recht.

14.3.  Alle geschillen, welke tussen APS en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.


Mei 2023

© ANP Pers Support 2023